Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Lid Raad van Toezicht Matchis

Solliciteer op deze vacature

Stichting Matchis

Stichting Matchis is het Nederlands Centrum voor stamceldonoren. De organisatie van Matchis heeft de laatste jaren een belangrijke verandering doorgemaakt. Door meer aandacht te geven aan de werving van nieuwe donoren is het aantal stamceldonoren enorm toegenomen. Dit heeft ook geleid tot een significante toename van het aantal stamcelafnames, waardoor de stichting sterk is gegroeid, zowel qua personeel als financieel. Matchis is een privaatrechtelijke stichting, geleid door een statutair directeur. Matchis werkt op twee locaties, Leiden en Nijmegen, nabij het Leids Universitair Medisch Centrum respectievelijk het Radboud UMC.

Matchis heeft te maken met diverse stakeholders: publiek, potentiële donoren, patiënten, artsen in transplantatieziekenhuizen, weefseltyperingslaboratoria en weefselbanken, VWS en IGJ.

Gezien het maatschappelijk belang van Matchis is er veel aandacht voor een integer en professioneel toezicht volgens de meest recente governance eisen. Matchis is een unieke organisatie in een uniek werkveld waarin het toezicht zowel medisch- inhoudelijk als algemeen bestuurlijk goed geborgd moet zijn. 

Raad van Toezicht

 • De leden van de Raad van Toezicht (RvT) dienen te beschikken over het vermogen om toezicht te houden op de invulling van de doelstellingen van Matchis door de directie. Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De individuele leden van de RvT beschikken naast een aantal algemene kenmerken over een specifieke deskundigheid op een bepaald gebied. 
 • De RvT heeft een Toezichtvisie- en kader opgesteld.
 • Vanuit de RvT hebben leden zitting in de remuneratiecommissie en de auditcommissie, die afzonderlijk vergaderen.
 • De RvT vergadert gemiddeld 4 x per jaar.

Per vacature wordt bezien welke profielkenmerken nadruk behoeven met inachtneming van hetgeen bepaald is in het reglement van de RvT.

De algemene profieleisen voor elk lid van de RvT omvatten de volgende ervaringen, kwaliteiten en competenties: 

 • academisch werk- en denkniveau;
 • aantoonbare affiniteit met het ( academische ) zorgveld;
 • relevante bestuurlijke ervaring, dan wel toezichthoudende ervaring;
 • strategische oriëntatie en organisatiekundige visie; 
 • beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
 • gericht op samenwerking in teamverband met de andere RvT-leden ;
 • voldoende beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

De RvT dient te zijn samengesteld uit leden die beschikken over specifieke deskundigheid, respectievelijk ervaring met betrekking tot tenminste één of meer van de navolgende aandachtsgebieden dan wel deelonderwerpen:

 • financiën, (bedrijfs)organisatie en juridische aangelegenheden;
 • inhoudelijke expertise op het gebied van stamceldonatie, stamceltransplantatie en/of werving van donoren;
 • bestuurlijk algemeen, maatschappelijk, omgang met overheid;
 • informatiemanagement, - beveiliging en ICT.

Vacature in de RvT

Binnen de RvT van Matchis is er een vacature voor een lid met vakinhoudelijke expertise. Het nieuwe lid is goed bekend met het werkveld van stamceldonatie en transplantatie en heeft hetzij medisch-inhoudelijke expertise op dit gebied dan wel kennis van andere aspecten zoals werving van bloeddonoren of (medisch) wetenschappelijk of epidemiologisch onderzoek naar stamceldonatie. Eigen ervaring als stamceldonor of bekendheid met de procedure in de naaste omgeving is een pre, evenals aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid. 

Honorering

De vergoeding voor een lid van de RvT van Matchis bedraagt €6.500 per jaar in overeenstemming met de WNT. 

Procedure

De werving en selectie is in handen van de Remuneratie commissie van de RvT. Deze commissie verricht een voorselectie, waarbij ook de directeur betrokken is, en draagt een tweetal benoembare kandidaten voor aan de RvT. De RvT oefent het benoemingsrecht uit.

Planning

De werving start per medio november, met het streven de vacature voor 1 januari 2022 ingevuld te hebben. 

U kunt tot uiterlijk 15 december solliciteren. Gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede week van januari 2022, met het streven de vacature voor 1 februari 2022 ingevuld te hebben.

Contactpersoon: Adriënne Fries, adrienne.fries@matchis.nl
…………………………..
Voor verdere informatie, kijk op Matchis.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u op onze cookie instellingen pagina.

OK