Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Samenwerking

Matchis werkt zowel nationaal als internationaal met vele organisaties samen.

Alle lopende fondsenwervende activiteiten van Stichting Matchis worden ondergebracht bij Fonds Matchis Stamceldonatie. Het Fonds is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur waarbij de opbrengsten wel geheel ten dienste staan van Stichting Matchis. 

Matchis Fonds Stamceldonatie beoogt de fondsenwervende activiteiten die al enige jaren door Stichting Matchis worden uitgevoerd verder uit te bouwen en de inkomsten te vergroten. De gelden die worden ingezameld komen geheel ten goede aan de wervingsactiviteiten van nieuw stamceldonoren. Voor de fondsenwerving zal een breed scala van middelen worden ingezet. Uitgangspunt is wel om dit eerste jaar met relatief beperkte middelen de opbrengst zo hoog mogelijk te houden.

Meer informatie over Matchis Fonds Stamceldonatie? Check hier de website.

Sanquin is een not-for-profit organisatie, die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Zij kan dat dankzij de honderdduizenden donors die vrijwillig bloed geven. Met hun bloed worden jaarlijks ruim 25.000 mensenlevens gered! Daarnaast produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt zij bloedgroep- en immuunreagentia, verricht zij wetenschappelijk en diagnostisch onderzoek en verzorgt zij onderwijs.

Wij werken samen met Sanquin inzake de registratie van bloedplaatjesdonors (trombocytendonors) en onze expertise wordt gebruikt om de match hiervoor te faciliteren voor bloedbankartsen. www.sanquin.nl

We werken intensief samen met de acht Nederlandse Academische Ziekenhuizen die een vergunning hebben om een stamceltransplantatie uit te voeren met een niet-verwante donor. Meer informatie: www.nfu.nl

BMDW is de internationale database waarin de actuele weefseltyperingen en andere relevante gegevens van potentiële stamceldonoren en van navelstrengbloedeenheden anoniem staan geregistreerd. BMDW is in 1988 gestart en wordt inmiddels wereldwijd geraadpleegd via de BMDW-website. Meer dan 450 transplantatiecentra hebben toegang tot de database en de andere services die BMDW biedt. Dagelijks zoeken artsen en medewerkers van de transplantatiecentra honderden keren in de BMDW-database naar een passende donor voor hun patiënten. Matchis is namens alle deelnemende stamceldonorbanken en navelstrengbloedbanken verantwoordelijk voor het beheer van BMDW. Meer informatie: www.bmdw.org.

De WMDA ondersteunt het uitwisselen van bloedstamcelproducten voor transplantatie wereldwijd. De WMDA stimuleert internationale samenwerking en behartigt de belangen van de donoren. Om de internationale samenwerking goed te stroomlijnen opereert de WMDA  in werkgroepen en commissies die zich bezighouden met de medische aspecten, logistiek, kwaliteit, accreditatie, ethiek, financiën en IT.
Taken van de WMDA zijn:

  • Publiceren van jaarverslagen over de activiteiten van alle participerende stamceldonorbanken en navelstrengbloedbanken.
  • Publiceren over donorveiligheid en ethiek in de internationale vakliteratuur.
  • Ontwikkelen van richtlijnen en formulieren voor stamceldonorbanken, ten behoeve van internationale uniformiteit en kwaliteitsbewaking.
  • Implementeren van uniforme HLA-terminologie voor communicatie tussen de verschillende stamceldonorbanken.
  • Ontwikkelen van een accreditatie-programma voor organisaties die bloedstamceldonoren werven en registreren en het accrediteren van zulke stamceldonorbanken.
    Accreditatie betekent toelating op grond van strikte kwaliteitseisen.
  • Organiseren van fora waar de internationale ontwikkelingen op het gebied van bloedstamceltransplantatie worden besproken.

Meer informatie: www.wmda.info.

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met een hematologische-oncologische aandoening en/of mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Hun doel is hen te ondersteunen bij alle aspecten die het leven met en na kanker met zich meebrengt. Ze zijn er ook voor naasten en donoren van patiënten. Lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening de speerpunten van de organisatie. Hematon bundelt kennis en ervaring. Matchis ondersteunt deze doelstellingen van harte. Meer informatie: https://www.hematon.nl/

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.